Ngaahi Fakahinohino ki he Fakafuofuaʻi ʻo e Leá

Lea Faka-Pilitānia

Kuó pau ke ʻi ai hoʻo:

 • Komipiuta mo hono sipika mo e maika
 • Ha fehokotaki ʻinitaneti ʻoku mālohí
 • Ko ha loki ʻoku fakalongolongo ʻo fakafuofua ki he miniti ʻe 15

ʻOku konga ʻe 3 ʻa e siví:

 • Vakaiʻi ʻo e Maika fehuʻi ʻe 3
 • Fakafanongo mo Angimui: ngaahi fehuʻi ʻe 30-40
 • Tali Fehuʻi Lōloá: fehuʻi ʻe 3

Aleapau ʻo e Tuʻunga Fakalalaʻangá

Kātaki ʻo lau pea fakapapauʻi ʻokú ke loto ki he ngaahi ngāue ko ʻení lolotonga ʻa e kotoa ʻo e siví:

 • Nofo tokotaha ʻi ha loki ʻoku fakalongolongo
 • Tamateʻi ʻa e ngaahi polokalama kehé mo e ngaaahi peesi ʻinitanetí
 • Tamateʻi ʻa e ngaahi meʻangāue fakaʻelekituloni kehé.
 • Fakaʻataʻatā ʻa e feituʻu takatakai ʻia koé

ʻOkú ou loto:

 • Keu fakahoko ʻa e siví ʻi ha loki ʻoku fakalongolongo ʻa ia ʻokú ou nofo tokotaha ʻi ai
 • Tē u tamateʻi ʻa e kotoa ʻo e ngaahi polokalama kehé mo e ngaahi peesi ʻinitanetí.
 • Té u tamateʻi pea tuku mavahe ha meʻangāue kehé.
 • Tē u fakaʻataʻatā ʻa e feituʻu takatakai ʻiate aú.
 • Ko au [Name] pea té u lava ʻo tuku atu ʻa e laʻitā kapau ʻe fie maʻu.

Fakamatala: [Account] ‘e ma’u ‘a e fakamatala mei hoʻo ke vakaiʻi pe kuo fakakakato ʻa e ngaahi makatuʻunga ko ʻení.

Founga hono Faitaaʻi e Fofonga hoʻo Komipiutá

ʻOku fakapapauʻi ʻe hono faitaaʻi e fofonga hoʻo komipiutá ʻa e faitataú ki he taha kotoa

 • Temau faitaaʻi ʻa e fofonga hoʻo komipiutá lolotonga ʻa e siví.
 • Temau vakaiʻi ke fakapapauʻi ʻoku tamateʻi ʻa e ngaahi polokalama mo e peesi kehé
 • Ko hono faitaa’i ‘o e fofonga ho’o komipiutá ʻe vahevahe ia ki he [Account]
 • ʻE kanisela ʻe ha meʻa pe tōʻonga ngali kehe ʻa hoʻo siví

Ngaahi Fakahinohino

 1. Lomiʻi ʻa e “Kamata ʻa e Faitaaʻi ʻo e Fofonga ʻo e Komipiutá” ʻi laló
 2. Fili ʻa e “Kotoa ʻo e Fofonga ʻo e Komipiutá” – Ko e fili pē ko ʻení té ke lava ai ʻo hoko atú.
 3. Lomiʻi ʻa e “Vahevahe atu”

ʻE ʻikai lava ké ke hoko atu kapau ʻoku ʻikai fakaʻatā ʻa e fofonga ʻo e komipiutá ʻi ha faʻahinga taimi

Puipuituʻa ʻo e ʻilo ki he Leá

ʻE fiemaʻu kemau ʻeke kiate koe ha ngaahi fehuʻi ʻe niʻihi fekauʻaki mo e puipuituʻa hoʻo ʻilo ki he leá maʻa ʻemau ʻIlo Fakaʻatifisialé (IF). Kātaki ʻo tali ʻa e ngaahi fehuʻi ko ʻení ʻi he tonu taha té ke lavá. ʻE ʻikai ha uesia ʻe hoʻo ngaahi talí ʻa hoʻo olá ka ʻe ala tokoni kemau fakalakalaka ai kimuʻa ʻa e siví ʻi he kahaʻú. ʻOku fiemaʻu ʻa e kotoa ʻo e ngaahi fehuʻí.

Ko e taʻu eni ʻe fiha hoʻo ako ʻa e lea faka-Pilitāniá?

 • Ko e lea faka-Pilitāniá ʻa ʻeku ʻuluaki leá
 • Ngaahi Taʻú

Té ke fakatuʻunga fēfē hoʻo lava ʻo ngāue ʻaki ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi he ngaahi meʻa ko ʻení:

 • Fakakātoá
  • Kamata Foʻou, Sai pe, Lelei ʻAupito, Taukei
 • Tohi
  • Kamata Foʻou, Sai pe, Lelei ʻAupito, Taukei
 • Lea
  • Kamata Foʻou, Sai pe, Lelei ʻAupito, Taukei

ʻOku ngāue ʻaki ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi ho ʻapí?

 • ʻIo
 • ʻIkai

ʻOkú ke nofo ʻi ha feitu’u ‘a ia ‘oku tokolahi ai ‘a e kakai ‘oku nau ngaue ‘aki ‘a e lea faka-Pilitania ‘i he ‘aho kotoa pe?

 • ʻIo
 • ʻIkai

Makahe ange mei he lea faka-Pilitāniá, hiki ʻa e ngaahi lea kehe ʻa ia ʻokú ke ngāue ʻaki ki he fetuʻutakí:

Kapau ko e lea faka-Pilitāniá pē ʻa e lea ʻokú ke ngāue ʻakí, taipe ʻa e “hala”.

Ngaahi Fakahinohino ki he Konga 2: Tali Fehuʻi Lōloá

ʻI he konga ko ʻení, té ke fakahā ʻa hoʻo malava ke leá ʻaki hono fakakakato ʻa e ngaahi ngāue lahi lōloa angé.

 • ʻE lava ke siviʻi ʻa e tali takitaha ki heʻene felaveʻi mo e ngāué, ko e potoʻi leá, tonú, mo e lea ʻoku ngāue ʻakí.
 • ʻE tuku atu ʻa e sekoni ʻe 30 ké ke teuteu ai mo e sekoni ʻe 60 ké ke lea.
 • Kuó pau ké ke lea ʻo ʻikai toe siʻi ange ʻi he sekoni ʻe 15 ke kakato ʻa hoʻo talí. Ko e lahi ange hoʻo leá, ko e lelei ange ia ʻemau ʻanalaisó.

Ko e konga ko ʻení ʻe fakafuofua ki he miniti ʻe 5.

Ngaahi Fakahinohino ki hono Fakafuofuaʻi ʻo e Tohí

Tohi faka-Pilitāniá

Kuó pau ke ʻi ai hoʻo:

 • Ha fehokotaki ʻinitaneti ʻoku mālohí
 • Ko ha loki ʻoku fakalongolongo ʻo fakafuofua ki he miniti ʻe 15

Ko e sivi ʻoku konga ʻe 2:

 • Tali Fili: Ngaahi fehuʻi ʻe 12-25
 • Tali Fehuʻi Lōloá: Fehuʻi ʻe 1

Ngaahi Fakahinohino ki he Konga 2: Tali Fehuʻi Lōloá

Lolotonga ʻa e konga Tali Lōloá:

 • ʻE ʻasi atu ha fakahinohino. Ko hoʻo ngāué ke hiki haʻo talii ki he fakahinohino ko ʻení.
 • ʻE tuku atu e miniti ʻe 1 ké ke toe vakai ai ki he fakahinohino mo fakakaukau ki hoʻo talí pea miniti ʻe 8 ke tohi hoʻo talí.
 • ʻOkú mau fie maʻu ʻa e foʻi lea ʻikai toe siʻisiʻi ʻi he 120 ke ʻanalaiso. Ko e lahi ange ʻa ia té ke tohí, ko e lelei ange ia ʻemau ʻanalaisó.

Ngaahi Lea Fakafonua Kehe