Te Taetae n Imatang

Te Taetae n Imatang

Taraia am tarena n taetae n tii tabeua te miniti

Ngkanna ko na tutuoaki ko kainanoa

 • Te intanete ae korakora
 • Te tabo ae rau ibukin 15 te miniti
 • Te bwai n taetae ae toma ma te bwai ni kakauongo ae ko bwaina


Iai teneua mwakorkon te tutuo aei:

 • Kataia te bwai n taetae: 3 te titiraki
 • Mwakoro 1: Ongo ao Kaokiokia: 30-40 te titiraki
 • Mwakoro 2: Kaekana ae Uki: 3 te titirakiKakoaua bwa e bon Ngkoe 

Kakoaua bwa e bon Ngkoe

Taiaoka ko na kakoaua moa ngkoe bon te aomata ae mwiokaoki ni tutuoaki ao bwa ko kona kakoaua ma te beeba ngkanna ko tuaki.

I kona ni kakoaua bwa:

 • Ngai bon [te ara] te aomata ae mwiokoaki n tutuoaki.
 • O kona ni [kambwana] ma te beeba ae lai tamneiu lai ngkanna I tuaki

Kakoaua bwa ko na aki kewe

Kakoaua bwa ko na aki kewe

Taiaoka ko na wareki bwai aikai ma ni kakoaua bwa ko na iriia ni karkoa e tia tutuom.

 • Mwakuri n ti ngkoe n te ru ae rau
 • Kaina aebo ao mwakoron te intanate
 • Kamatea am mobwaera
 • Kaitiaka te tabo irarikim

I kakoaua bwa N na:

 • Karoa te tutuo n te ruu ae rau ao I kona mwakuri iai n tii ngai.
 • Kaina nikiran taian aebu ae mwakoron te intanete.
 • Kamatea am mobwaera.
 • Kaitiaka te tabo irarikim.

taraia: [kambwana] e na karekea te rongorongo man am tutuo n nora ngkanna ko iri bwai aikai.

Kaetieti ibukin Mwakoro 2: Kaekana ae Uki

Kaetieti ibukin Mwakoro 2: Kaekana ae Uki

E Nako Raoi! E nang tia.

 • Inanon tabeua te miniti, ko na rewea tamneim n am tai ni kaeka titiraki tabeua
 • Ko na anganaki 30 te teekan ni katauraoi ao 60 te teekan n taetae.
 • Ko na riai n taetae ibukin 15  te teekan imwain e tauraoi am kaeka. Ngkanna e maan riki taekam, e na nakoraoi riki ara kaetieti

Ko kainanoa 5 te minuti ibukin te mwakoro aei.