Kakairi ibukin taubwian am taetae

Te kona n Taetae ni I-Matang

E na riai ni iai:

 • Te kombiuta ma ana tibiika ke te bwai n taetae
 • Te toma ma te intanete ae tikiraoi
 • Te ruu ae aki beroro ibukin te 15 te miniti

Iai 3 mwakoron te ukeuke:

 • Tuoan te bwai n taetae: 3 taian titiraki
 • Ongora ao Kaokiokia: 30-40 taian titiraki
 • Te kaeka ae ukinako: 3 taian titiraki

Te Boraraoi ni Mwane

Taiaoka ma wareka ao kamatoa bwa ko kariaia ma waaki aikai inanon waakin nako te ukeuke:

 • Bwa kona tiku ti ngkoe n te ruu ae aki beroro
 • Kaini ni kabane apps ke browser tabs
 • N tiringi bwaai riki ake a maiu man te iti
 • Kaitiaka te tabo are e otabwaniniko

I kariaia bwa:

 • Nna karaoa te ukeuke n te ruu ae aki beroro are bon ti ngai iai.
 • Nna kaini ni kabane taian apps ao browser tabs.
 • Nna tiringi ao ni kanakoi bwaai ake a maiu man te iti.
 • Nna kaitiaka te otabwanin are i mena iai.
 • Ngai [Aram] ao I kona ni katauraoa tamneiu ibukin kinakiu ngkana e kainanoaki.

Ataia: [Te Account] e na karekei rongorongo mai iroum n tuoia bwa a iraki nanon kaetieti aikai.

Rawean Tamnein Am Tikuriin

Rawean tamnein am tikuriin e na karekea te aki inanonano nakoia ni kabane

 • Ti na rawea tamnein am tikuriin inanon waakin te ukeuke.
 • Ti na kakoaua raoi bwa a bane ni kainaki taian apps ao browser tabs están cerradas
 • Rawean tamnein am tikuriin e na tibwauaki ma [Te Account]
 • Mwakuri ke waaki ake ana karika te nanokokoraki e na kona ni kamauna ukerakim

Taian kaetieti

 1. Kotea “Moana rawean te tikuriin” inano
 2. Rinea “Te tikuriin ni kabane” – Ti aio ae e na kona n anga te kariaia bwa kona waakinako.
 3. Kotea “Tibwaia”

Ko aki kona ni waakinako ngkana e tiringaki te rawerawe nakon am tikuriin.

Rongorongo ibukin te Taetae

Ti tangiria n titirakiniko tabeua titiraki ni kaineti ma rongorongon am taetae ae ko kamanenai ibukin ara Artificial Intelligence (AI). Taiaoka ma kaekaki taian titiraki nakon etiruruia are ko kona. Am kaeka ana bon aki roota am bwi ma e na kona ni katamaroa te ukeuke nakon taai aika imwaira. A kainanoaki titiraki ni kabane ni kaekaaki.

Ai iraua am ririki ni kamatebwaia te taetae ni I-Matang?

 • Te taetae ni I-Matang bon au moan taetae
 • Ririki

E bwaka iaa am konabwai n te taetae ni I-Matang n aron ae a oti inano:

 • Ni itera nako
  • E bon tau, Tamaroa tau, Rangi n Tamaroa, Rianako Tamaroana
 • Te Koroboki
  • E bon tau, Tamaroa tau, Rangi n Tamaroa, Rianako Tamaroana
 • Te taetae
  • E bon tau, Tamaroa tau, Rangi n Tamaroa, Rianako Tamaroana

E kabonganaki te taetae ni I-matang ni mwengam?

 • Eng
 • E aki

Ko maeka n te tabo are angiina aomata a kabongana te taetae ni I-Matang ni katoa bong?

 • Eng
 • E aki

Irarikin te taetae ni I-Matang, karinani taetae riki tabeua ake ko kakabonganai n am reitaki:

Ngkana ti te taetae ni I-Matang ae ko kabongana, taibina “akea”.

Kaetieti ibukin Mwakoro 2: Te Kaeka ae Ukinako

N te mwakoro aio, ao ti na kaota nakoim am konabwai iaon te taetae man katabwaninan bwaai aika ko riai ni karaoi aika abwabwaki karaoaia.

 • Am reke nako e na bon rinanoaki ni irekereke ma mwakuri ake kona karaoi, raoiroin am taetae, etiruruna, ao te wokaburare.
 • Ko na anganaki 30 am teekan ni katauraoiko ao 60 te teekan n taetae.
 • Ko riai n taetae inanon 15 te teekan ibukin am kaeka bwa e na aranaki bwa e a tabwanin raoi. Ngkana e abwabwaki taetaem, ao e a tamaroa riki ibukin ara rinanoi.

Te mwakoro aio e na kana 5 te miniti.

Kakairi ibukin taubwian am koroboki

Te Koroboki n te taetae ni I-Matang

E na riai ni iai:

 • Te toma ma te intanete ae tikiraoi
 • Te ruu ae aki beroro ibukin te 15 te miniti

Iai 2 mwakoron te ukeuke:

 • Te Rine Reke: 12-25 taian titiraki
 • Te kaeka ae ukinako: 1 te titiraki

Kaetieti ibukin Mwakoro 2: Te Kaeka ae Ukinako

Inanon tain te itera are Te Kaeka ae Ukinako:

 • Are e na kaotaki te bwaoki nakoim. Te mwakuri ae kona karaoia bon korean am kaeka inanon te bwaoki anne.
 • Ko na anganaki 1 te miniti n rinanoa kanoan te bwaoki ao ni iangoa am kaeka ao 8 te miniti ibukin korean am kaeka.
 • Ti kainanoa 120 te taeka mai inano ibukin ara rinanoi. Abwabakin am koroboki, e a tamaroa riki ibukin ara rinanoi.

Taetae tabeua